วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การเล่นดึงข้อ เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และสามารถเพิ่มความสูงได้ ตอนที่ 1
ดร. สมภาร พรมทาญหาวัดพระธรรมกายที่กำลังเป็นข่าวต่อเนื่องยาวนานในบ้านเราเวลานี้ สะท้อนหลายสิงที่น่าคิดและน่าเป็นห่วง อาจกล่าวได้ว่ากรณีวัดพระธรรมกายนี้เป็นกรณีที่ส่งผลสะเทือนรุนแรงที่สุดต่อวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยเท่าที่เคยเป็นมา ในอดีตนั้นพุทธศาสนาในลังคมเราอาจเคยมีปัญหาบ้าง เช่นปัญหาการละเมิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นสิงที่มีมาตลอดเวลา แม้ในสมัยพุทธกาลเองก็ตาม หรือปัญหาที่ดูเหมือนจะสำคัญคือการแยกนิกายเป็นมหานิกายและธรรมยุตในสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4 แต่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่สามารถแกไข หรือดูแลให้เรียบร้อยได้ภายในกรอบของพระธรรมวินัยที่ได้รับการสนับสนุนโด ยรัฐ    สังคมไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างคือ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน รัฐไทยถือว่าเป็นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องปกป้องพุทธศาสนา ดังนั้นในอดีตเราจะพบว่าเมื่อคณะสงฆ์มีปัญหาซึ่งตามปกติจะสามารถจัดการแกไขได้ภายในคณะสงฆ์เอง  บาร์โหนเหล็ก แต่กลับเป็นว่าคณะสงฆ์ไม่สามารถจัดการได้ รัฐจะยี่'นมีอเข้ามาจัดการด้วยตัวเองทันทีกรณีส่าสุดที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการยื่นมือของรัฐเข้ามาจัดการกับปัญหาในคณะสงฆ์ ก็คือกรณีสันติอโศก และผลของการจัดการนั้นก็เป็นดังที่ทราบกันทั่วไปคือชาวสันติอโศกสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของตนได้แต่ไม,มีสิทธิเรียกตัวเองว่าเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาคณะสงฆ์ไทยแม้จะปกครองกันเองด้วยพระธรรมวินัย แต่การปกครองกันเองนั้นเมื่อไม่มีพระศาสดาคอยทำหน้าที่ชี้ขาดความขัดแย้งและเป็นหลักยึดของทุกฝ่ายแล้วก็อาจมีปัญหาได้ในบางกรณี สิงสำคัญที่สุดที่ทำให้การปกครองกันเองของสงฆ์มีปัญหาก็คือ การมีความคิดไม่ลงรอยกันในเรื่องการตีความคำสอนของพระพุทธองค์   สมมติว่ามีพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธความคิดเรื่องพระเจ้า แล้วตีความว่ามีคำสอนว่าด้วยเรื่องพระเจ้ามากมายในพระไตรปิฎก ความเข้าใจเช่นนี้ขัดแย้งกับความเชื่อหลักของคณะสงฆ์ที่รัฐสนับสนุนอยู่ ขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้มีอยู่สองขั้นคือ (1) คณะสงฆ์หลักโดยคณะผู้ปกครองจะตามลำดับขั้นหรือตรงไปยังระดับสูงสุดเลยก็ตาม จะทำหน้าที่ปรับความเข้าใจกับพระสงฆ์กลุ่มนั้นว่าที่สอนอย่างนั้นไม่ตรงกับที่ยึดถือกันมา หากว่าพระสงฆ์กลุ่มนั้นยอมร้ปว่าตนเองสอนไม่ถูกต้อง ปัญหาก็จบ แต่ถ้าพระสงฆ์กลุ่มนั้นยืนยันว่าตนเองสอนถูกในขณะที่คณะสงฆ์หลักสอนผิด ปัญหาก็จะเลยไปสู่ขั้นตอนที่ (2) คือรัฐจะเข้ามาเป็นผู้จัดการจารีตการอาคัยรัฐเข้ามาเป็นผู้จัดการปัญหาวิกฤติในพุทธศาสนานี้เป็นจารีตที่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทยอมรับว่าถูกต้องและถือปฏิบัติกันมายาวนานจารีตดังกล่าวนี้เข้าใจก้นว่าสืบเนื่องมาจากเหตุการณไนประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช บาร์โหนประกอบง่าย  คัมภีร์เล่าว่าครั้งนั้นมีเดียรถีย์ (นักบวชนอกพุทธศาสนา)ดร. สมภาร พรมทาเข้ามาปลอมบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อหวังลาภสักการะมากมาย และเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็นำเอาความเชื่อเดิมของตVเมาสอน แล้วอ้างว่านี่คือคำสอนของพุทธศาสนาคณะสงฆ์เองไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้ด้วยตัวเอง จึงได้ขอความอุปถัมภ์จากทางบ้านเมืองให้จัดการสังคายนาขึ้น มืข้อที่น่าสังเกตว่า การสังคายนาครั้งนี้ดูเหมือนว่ารัฐจะมีสมมติฐานที่ตั้งไว้ก่อนแล้วว่า (1) มืคำสอน'ที่ถูกต้องในพุทธศาสนาอยู่แล้วชุดหนึ่ง และ (2) คำสอนที่ถูกต้องที่ว่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปกป้องรักษาเอาไว้ ใครก็ตามที่คืดไม,ตรงกับคำสอนที่ว่านี้จะต้องออกไปจากคณะสงฆ์ รัฐโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเชื่อว่าคำสอนที่ถูกต้องในพุทธศาสนาชุดที่ว่านั้นคือสิงที่พระเถระคนสำคัญในสมัยนั้น คือพระ-โมคคัลลีบุตรติสสะยึดถืออยู่ ดังนั้นในการทำสังคายนา รัฐจึงสถาปนาพระ- chinupbar เถระรูปนี้ขึ้นเป็นประธาน การสังคายนากระทำกันในรูปของการนำเอาบรรดาคณาจารย์ต่างๆ ในเวลานั้นมาแสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับพุทธธรรม ให้คณะกรรมการซึ่งนำโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสะฟ้ง กระดูก คณะกรรมการจะทำหน้าที่ตรวจสอบว่าสิงที่บรรดาคณาจารย์เหล่านี้สอนตรงหรือไม่กับพุทธธรรมที่เป็นมาตรฐาน ใครสอนไม่ตรงจะถูกบังคับให้ลาสิกขา เฉพาะที่สอนตรงเท่านั้นที่จะดำรงเพศเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาต่อไปได้ คัมภีร์เล่าว่าผลจากการสังคายนาคราวนั้น มีพระสงฆ์ถูกจับสืกจำนวนมากสมัยโบราณ  ประกอบรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาผ่านทางพระมหากษัตริย์การที่พระมหากษัตริย์จำเป็นต้องทรงเกี่ยวข้องกับศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนานี้ ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นอย่างดี เพราะหากขาดความรู้ ก็อาจเป็นไปได้ว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ ในจารึกสุโขทัยบางหลัก มีข้อความระบุว่าพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นทรงมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นอย่างดีถึงขนาดว่าสามารถบรรยายเนื้อหาของพุทธศาสนาแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกับพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก  บาร์โหนเพิ่มความสูง วรรณกรรมเรื่อง1ตรภูมิก็เป็นประจักษ์พยานในเรื่องนี้กันดีอยู่แล้ว    มีฃ้อที่น่าสังเกตว่า เมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีความจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ความจำเป็นนี้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สมัยโบราณต้องดิกษาเล่าเรียนพุทธศาสนา ซึ่งก็แปลความต่อไปได้ว่าท่านจะต้องมีครูครูเหล่านี้ก็คือพระเถระที่ใกล้ชิดคุ้นเคยกับราชสำนักนั่นเอง จากจุดนี้เราจะเห็นว่าระบบสังคมของเรานั่นเองที่เอื้ออำนวยให้สังคมไทยต้องมี “พุทธศาสนาของรัฐ” ไปโดยอัตโนมัติ เนื่องจากว่าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมภายในคณะสงฆ์ไทยในอดีตเป็นกิจกรรมที่กระทำกันในแวดวงแคบ ๆ การอธิบายและตีความพระธรรมวินัยชนิดที่ยึดถืออรรถกถาและมติของโบราณา-จารย์เป็นหลักอย่างเคร่งครัดนั้น ทำให้ความคิดของผู้ผ่านการดิกษาอบรมมาในระบบนี้ค่อนข้างมีความเป็นเอกภาพ การที่รัฐยึดถือพุทธศาสนาแบบหนึ่งว่าเป็นพุทธศาสนาของรัฐแล้วให้การคุ้มครองปกป้อง จึงเป็นเรื่องที่ไม่สร้างปัญหาความขัดแย้งอะไรในหมู่พุทธศาสนิกชนด้วยกัน บทบาทของรัฐในการปกป้องพุทธศาสนาตามที่กล่าวมานี้ ดูจะมุ่งไปที่การปกป้องพุทธศาสนาจากการรุกรานหรือทำลายโดยบุคคลหรือแนวคิดนอกพุทธศาสนาเสียมากกว่าแต่แล้วสัญญาณที่เตือนว่าระบบความคิดแบบที่เห็นว่า มีพุทธศาสนาอยู่แบบหนึ่งที่เป็นพุทธศาสนามาตรฐาน    และพุทธศาสนาแบบนี้รัฐต้องคุ้มครองปกป้องในฐานะพุทธศาสนาแห่งชาติ อาจมีปัญหาก็เกิดเนเมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ระบบการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดของคนไทยมากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ใด้เกิดมีสำนักความคิดใหม่ ๆขึ้นในพุทธศาสนาซึ่งมีความเชื่อพื้นฐานบางอย่างแตกต่างออกไปจากความเชื่อพื้นฐานของพุทธศาสนาของรัฐ  อุปกรณ์ลดหน้าท้อง ในที่นี้เราจะพิจารณาสำนักสันติอโศก สำนักธรรมกาย และสำนักของท่านพุทธทาสในฐานะตัวอย่างกระแสความคิดแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากกระแสความคิดหลัก ท่านพุทธทาสนั้นคือปราชญ์ทางพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ความยิ่งใหญ่ของท่านมาจากการตีความพุทธธรรมตามแบบฉบับเฉพาะตัวของท่าน  มีข้อที่น่าสังเกตว่า เมื่อเทียบกับสันติอโศกและธรรมกายแล้ว ท่านพุทธทาสแตกต่างจากเจ้าสำนักทั้งสองนั้นตรงที่ท่านเรียนบาลี จนมีความรู้ทางภาษาดีเลิศชนิดที่ไม่มีอุปสรรคในmamnussดร. สมภาร พรมทาการทำความเข้าใจพุทธศาสนาที่จารึกเอาไวในภาษาดั้งเดิมอย่างใดทั้งสิน  บาร์โหนสนามเด็กเล่น  ท่านโพธิรักษ์นั้นแม้จะมีความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ ในการตีความพุทธธรรม แต่ความแปลกใหม่นั้นก็ยากที่จะทำให้ผู้รู้พุทธศาสนาแบบของรัฐยอมรับได้เพราะตัวท่านโพธิรักษ์ขาดความรู้ทางภาษาบาลีส่วนเจ้าสำนักธรรมกายคือหลวงพ่อสดนั้นแม้จะมีความรู้ทางภาษาบาลีแต่ความแปลกใหม่ในการนำเสนอพุทธธรรมของทำนก็ดูจะไม่เกี่ยวกับความสามารถทางภาษาแต่อย่างใด วิชาธรรมกายที่ท่านประกาศว่าเป็นวิชาเร้นลับที่สูญหายไปจากโลกมาเป็นเวลายาวนาน และบัดนี้ท่านเป็นผู้ค้นพบก็ดูจะเป็นลัทธิลึกลับ  ซึ่งไม่รู้ที่มาที่ไปเลียมากกว่าที่จะเป็นการตีความพุทธธรรมจากพื้นฐานที่มีอยู่แล้วคือ เนื้อหาในพระไตรปิฎก แม้ท่านจะอ้างข้อความบางแห่งในพระไตรปิฎกสนับสนุน การอ้างนั้นก็ดูจะมีนํ้าหนักน้อยมากในสายตาของผู้รู้พุทธศาสนาแบบของรัฐ

บาร์โหน

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มความสูงด้วยบาร์โหนติดประตู


บรรลัย ทุกวันนี้ลังคมแก้ไขเศรษฐกิจ แก้ไขสถานการณ์ของลังคมไม่ขึ้นแล้ว ทุกคนก็รักษาตัวรอดเพื่อจะรักษาชีวิตของเขาไปชาติหนึ่ง ๆ เท่านั้นเองนอกนั้นก็หาวิธีปะตรงนั้น ตรงนี้!ปเรื่อย แก้ไม่ได้ อาตมาว่าเรามีทางเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่น มีทางมรรคองค์แปดนี้ทางเดียว แต่การปฏิบัติธรรมทุกวันนี้!ม่ได้ปฏิบัติมรรคองค์แปดกันอาตมาจะเขียนถึงศาสนาพุทธ จะยกขึ้นมาให้ชัดเจน ในอวัจนสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดว่า ศาสนาของท่าน คืล จุลคืล มัชฌิมคืลมหาคืล แล้วก็...สำรวมอินทรีย์...แล้วก็จะเป็นฌาณ เป็นฌาณ แล้วก็จะเป็นวิชาแปด วิชาเก้า นึ่คือธรรมะชองพระพุทธเจ้า นึ่คือทางของพระพุทธ คืลสมาธิ ปัญญาทั้งที่มีที่,มาจากแห่งเดียวกัน แล้วทำไมมหาเถรสมาดม หรือว่าบรรดาพระที่เป็นหลักของประเทศ ท่านไฝได้มองถึงเรื่องนี้อาตมาตอบออกจะชัด ท่านไม่มีบารมีกัน บารมีต้องสั่งสมมาหลายชาติบารมีเป็นอำนาจด้วยหรือเปล่า?อำนาจก็คืออำนาจโดยธรรม อำนาจของธรรมะ บาร์โหนเหล็ก ซึ่งอำนาจธรรมะแพ้อำนาจโลกได้เหมือนกัน อย่างอาตมาเป็นต้น อำนาจโลกเรียกว่าโลกาธิปไตยเพราะฉะนั้น อำนาจโลกไม่ได้หมายความว่า เขาไม่มีฤทธื้ โลกาธิบ่ไตยมืฤทธี้แรงแต่ถึงอย่างไรก็ตาม สัจจะมืธัมมาธิปไตยของมันเองอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นแนวลึกกลับมาที่ความเสือม อาตมาจะอธิบายให้ฟัง ศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้าท่านเน้นพระไตรปิฎกเล่มเก้าเป็นพระสูตรเล่มที่หนึ่ง ทั้ง 13 สูตร มี'จุลคืลมัชฌิมคืล มหาคืล บอกทิศทางการปฏิบัติไว้ครบทุกสูตร

ก็คือดีล สมาธิปัญญา ท่านตราว่า ต้องคืลเสิยก่อน คือ จุลคืล มัชฌิมาคืล มหาคืลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ นี่คือการปฏิบัติ ไมใช่นั่งหลับตา พระพุทธเจ้าตราศาสนาสอนศาสนา บอกทฤษฎีศาสนา ในการปลูกฝังสร้างศาสนาแต่แรก พระองค์ก็ต้องเกิดอัน'นี้ขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้นพราหมณ์ทั้งหลายแหล่ คืออาจารย์ทางศาสนาในยุคนั้น เป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งนั้น ใน 13 สูตรมาจากบรรดาพราหมณ์!หญ่ พระองค์รวมพระไตรปิฎกแล้วก็รวมเอาสูตรต่าง ๆ พวกนี้มาสมณะโพธรักษ์เป็นตัวอย่างไว้ มี 13 สูตร มันมีแง่คนละแง่ ที่จริงมีมากกว่านี้ แต่ผู้ที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ท่านเอาสูตรสำคัญ 13 สูตรนี้มาใส่ไว้ชึ่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน แต่โดยแก่นแล้ว คือวิธีการสอน คืออันเดียวกันหมดแสดงว่าพ่อท่านยํ้า หรือเสนอความสำคัญของวัตรปฏิบัติของพระให้มาจับเรื่อง จุลคัล มัฌิมคัล มหาคัลแน่นอน วินัย 227 เป็นวินัยอาชญา เป็นวินัยที่มีบทลงโทษ มีบทบังคับ ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาบังคับคืล สมาธิ ปัญญาไม่ได้บังคับใครใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้ ใครไม่ปฏิบัติก็เรื่องของเขา แต่ถ้ามาบวชแล้วจะต้องอยู่ในวินัยนี้ ส่วนคืลนี้ คุณไม่ปฏิบัติ คุณก็ไม่ได้ มันถึงหย่อนไง แล้วก็ไม่มีความรู้ว่าต้องปฏิบัติคืลนี้ อาตมาเคยยืนยันคืลนี้จนถึงที่ตอนอาตมาถูกจับ ตอนอาตมาถูกจับอาตมาพิมพ์ ธรรมนูญของพุทธ มีจุลคืล มัชฌิมคืลมหาคืล แล้วอธิบายไว้เป็นเล่มเล็กๆ พิมพ์ออกไปเป็นแสนเล่ม พระธรรมปิฎกเห็นแล้วบอกว่า นี่คืลของพระอาริยะ อาตมาว่า ก็จริง เพราะศาสนาพุทธสอนให้พระเป็นอาริยะ ไม่ได้สอนให้พระเป็นปุถุชน เป็นโลกุตระหากเป็นเข่นนั้น กรณีการจัดการที่คักษาของพระภิกษุ ที่เป็นมหา-วิทยาลัยสงฆ์ต่าง ๆ ก็ถือว่าผิดทิศทางก็เรียนไปแบบโลกๆ เรียนไปเพื่อที่จะไปเป็นราชบัณฑิต ไปเป็นอนุศาสนาจารย์ ไปเป็นอาจารย๎ในมหาวิทยาลัย ไปต่อภูมิเป็นดอกเตอร์ แล้วก็ทำมาหากินไปเท่านั้นเองการจัดการคักษาพระเข่นนี้ เนื่องจากพระไม่สามารถปรับคัวและทู้ท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป มิใข่หรือ?ไม่รู้เท่าทันโลก แล้วไปเป็นทาสโลกิยะ ไปเป็นทาสโลกแท้ๆ ทาสสังคมโลกิยะ ไม่ได้เข้าใจโลกุตระ โหนบาร์เพิ่มกล้าม ศาสนาพุทธเกิดมาและเด่นได้เพราะความเป็นโลกุตระ โลกิยะนั้นศาสนาไหนๆ ก็สอนกันทั้งนั้น มีแต่ศาสนาพุทธที่ยืนยันว่า เป้าหมายของสงฆ์เป็นโลกุตระ    ดังนั้นพ่อห่านเห็นว่า การดักษาของสงฆ์ควรจะเปลี่ยนไปเปีนเรื่องของโลกุตตระมากกว่าโลกียะ ต้องมีการปฏิรูปการดักษาสถาบันสงฆ์หรือไม่?แน่นอนถ้าปฏิรูปได้ แต่อาตมาไม่มีอิทธิพล ไม่มีบุญที่จะไปปฏิรูปได้เขาไม่ยอมรับด้วยชํ้า อาตมาพูดเขาหาว่าออกนอกรีต หาว่าผิด ถึงได้มีการขึ้นศาล แต่ศาลไม่ได้พิจารณาเรื่องธรรมะ แต่ศาลพิจารณาเรื่องกฎหมายเอาอาตมาผิด พอเอาเข้าจริงแล้วก็เลี่ยงไปเอากฎหมายมาตีอาตมา ก็กฎหมายมันบล็อกไว้แค่ว่า

 สั่งให้ถึกภายใน 7 วัน ถ้าไม่ถึก ผิดกฎหมาย เมื่ออาตมาไม่ยอมถึก เขาก็เอาผิดกับอาตมาแค่นั้นแหละ ส่วนธรรมะนั้นเราก็พยายามใส่เข้าไปในคำให้การ บาร์โหนติดประตูราคา ติดสำนวนไว้ตั้งเยอะแยะ เขาไม,เอามาพูดถึงเลย เขาพูดในแง่ประเด็นกฎหมาย ประเด็นของธรรมะเขาพูดเหมือนกัน ในประเด็นที่เขาเอามุมที่มันใช!ด้มาใช้เท่านั้นเอง สิงที่เราค้านเราแย้ง ไม่ได้น่ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาในตอนดัน พ่อห่านพูดถึงว่า ป็ญหาของศาสนาจริงๆ อยู่ที่ภิกษุพระภิกษุเป็นผู้ที่ถึบทอดพระศาสนา เพราะฉะนั้น อัน'น!ม่แท้ อันนี้ไม่จริง จึงไม่จริง เป็นอิทัปปัจจยตา เพราะไมมัลี่งนี้ เพราะไม่มีโลกุตระสิงที่เกิดจึงไม,เป็นโลกุตระ ศาสนาปัจจุบันถูกทำให้เป็นโลกิยะเท่านั้นแต่ถ้าเขาบอกว่า มีทั้งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมนั้น นี่ก็จริง ศาสนาพุทธมีโลกียธรรมและโลกุตรธรรม โลกิยธรรรมที่อยู่ในระดับดี เรียกว่ากัลยาณธรรม ขายบาร์โหนประกอบง่าย  แต่ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นข้ามเขตกัลยาณธรรมมาเป็นอาริยธรรม เขตของความเป็นอาริยธรรมอยู่ตรงปรมัตถ์ อยู่ตรงจิตเจตสิกรูปนิพพาน ซึ่งในอภิธรรมเขาก็เรียนกัน แต่ไม่เคยสามารถรู้จิตตนเองจริงๆแล้วก็ไม่มีวิธีอ่านจิตจริง ในเวทนา 108 เป็นอย่างไร อ่านลงไปว่าในเวทนานั้นสุขอย่างไร ทุกข์อย่างไร เหตุที่เป็นสมุทัยแห่งทุกข์ ที่หลงว่าเป็นสุขนั้นเป็นอย่างไร นี่เป็นโลกิยะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกให้ออกจากโลกิยะนั่นเอง ออกจากกามออกจากอัตตา ออกจากมานะ ออกจากโลกิยะมา โดยแบ่งเขตอาการของจิตอารมณ์ของจิต จับสภาวะของจิตว่า อย่างนี้นี่มันโลกิยะ ลดเหตุแห่งโลกิยะ

บาร์โหน

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีสร้างกล้ามเนื้อง่ายๆด้วยการโหนบาร์วันละ 15 นาที ตอนที่ 2

ถ้าท่านเชื่อ ท่านก็จะได้รับทุกอย่างตามที่อธิษฐานขอมองทุกอย่างที่ต้องการเหมือนมันอยู่รอบๆ ตัวของคุณตลอดเวลา นึกภาพคุณได้เป็นเจ้าของและใช้งานมันใช้มันในจินตนาการเหมือนกับที่คุณจะใช้เมื่อได้มันมาจริงๆ คิดทบทวนไปมาจนภาพนั้นซัดเจน และทำใจเป็นเจ้าของทุกอย่างที่นึกภาพเอาไว้ ครอบครองมันในใจด้วยความ เชื่อมั่นว่ามันเป็นของคุณ อย่าสงลัยแม้แต่น้อยว่ามันไม่ใช่ความจริงและจงจำสิ่งที่บอกไว้ในบทที่แล้วในเรื่องความกตัญญขอบคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้ว คนที่  เบื้องหลังมโนภาพที่ชัดเจนนี้จะต้องมีเป้าหมายของการนึกภาพให้ออก นั่นก็คือการทำให้มันเป็นจริง และ บาร์โหนติดประตูราคา เบื้องหลังเป้าหมายนี้จะต้องเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่แปรเปลี่ยนว่ามันเป็นของคุณแล้วมันอยู่ใกล้มือและคุณเพียงแค่ต้องหยิบมันขึ้นมาใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่อยู่ในใจจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเพลิดเพลินกับลี่งที่คุณต้องการในใจทันทีถ้าท่านเชื่อ ท่านก็จะได้รับทุกอย่างตามที่อธิษฐานขอมองทุกอย่างที่ต้องการเหมือนมันอยู่รอบๆ ตัวของคุณตลอดเวลา นึกภาพคุณได้เป็นเจ้าของและใช้งานมันใช้มันในจินตนาการเหมือนกับที่คุณจะใช้เมือได้มันมาจริงๆ คิดทบทวนไปมาจนภาพนั้นชัดเจน และทำใจเป็นเจ้าของทุกอย่างที่นึกภาพเอาไว้  บาร์โหนติดผนัง ครอบครองมันในใจด้วยความ เชื่อมั่นว่ามันเป็นของคุณ อย่าสงลัยแม้แต่น้อยว่ามันไม,ใช่ความจริงและจงจำสิ่งที่บอกไวิในบทที่แล้วในเรื่องความกตัญณูขอบคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้ว คนที,หน้าที่ของคุณคือการนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นให้ชัดเจน และปลูกฝังมันลงไปในสสารต้นแบบซึ่งมีอำนาจนำสิ่งที่คุณต้องการมาให้คุณไม่ได้ปลูกฝังมันด้วยการพูดซํ้าไปซํ้ามา แต่ด้วยการนึกภาพโดยมุ่งมั่นที่จะไต้มา

 และด้วยศรัทธาที่แน่วแน่ว่าคุณได้มันมาจริงๆคุณไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่พระเจ้าด้วยการมีวันพิเศษเพื่อบอกกับพระองค์ว่าคุณต้องการอะไรแล้วเวลาที่เหลือทั้งสัปดาห์ก็ลืมพระองค์ไป หรือว่าจัดชั่วโมงพิเศษเพื่อสวดมนต์ แล้วก็ลืมเรื่องนี้ไปจนกว่าจะได้เวลาสวดมนต์อีกครั้งการสวดภาวนาก็ใช้ได้ผล เพราะมันทำให้ภาพในใจชัดเจนมากขึ้นและทำให้ศรัทธาแข็งแกร่ง แต่ไม่ใช่การพูดซํ้าไปซํ้ามาที่ทำให้คุณได้อย่างที่ต้องการ  ขายบาร์โหนประกอบง่าย เพื่อที่จะรวยคุณจะต้องมีภาพในใจที่มั่นคง มีเป้าหมายที่จะทำให้มันเป็นจริง และมีศรัทธาว่าคุณกำลังทำอยู่‘‘จงเชื่อว่าจะได้รับ’’  ทั้งหมดนี้เปิดสวิตช์การรับขึ้นมา จำไว้ว่าศรัทธาและเป้าหมายของการใช้จินตนาการเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับคนช่างฝันและเมื่อรู้เช่นนี้ คุณต้องเรียนรู้วิธีการใช้อำนาจจิตอย่างเหมาะสม

บาร์โหน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โหนบาร์ทุกวันช่วยลดความเสี่ยงกับมะเร็งได้

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมา มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มพูนขึ้นในเซิงที่บอกว่า ความเครียดทางอารมณ์ สามารถสะกดระบบภูมิคุ้มกันและทำให้มีจุดอ่อนให้เกิดโรคติดเชื้อและมะเร็งไต้มากขึ้น หนังสือของนอร์แมนคูซินส์ (Norman Cousins) เรื่อง “กายวิภาคของความเจ็บป่วย” (Anatomy ofan Illness) เป็นตัวการผลักดันเอาหลักการเรื่องกาย-จิต นี้ ออกมาให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ คูซินส์เป็นอาจารย์สอนและทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแจงเจสีสอยู่ 10 ปี ระหว่างนี้ ทฤษฎีของเขาก็ถูกตรวจสอบตามหลักวิทยาศาสตร์มาตลอด โดยที่ยังไม่มีอะไรมาคัดง้างได้นายแพทย์คาร์ล ไซมอนตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเนื้องอกด้วยรังสีพบว่า เทคนิคการใช้จินตภาพในความคิดของเขา ดูจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ดีกว่าโดยมีผลช้างเคียงน้อยกว่า สำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งบางคน นายแพทย์เบอร์นิ ชีเกลศัลยแพทย์จากเยลพบว่า คุณสมป่ติทางความคิดจิตใจบางอย่าง ช่วยให้คนไข้มะเร็งหายจากโรค ดร.แคนเดช เพิร์ต นักวิจัยผู้มีซื่อเสียงที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติค้นพบสารเอ็นดอร์พิเนส์ในสมองของมนุษย์และเป็นผู้นำขบวนในการเผยปริศนาลึกลับของความคิดมนุษย์ ในแง่เคมี   

ดร.เพิร์ตกล่าวว่า ความคิดเป็นสถานปรุงและจ่ายยา    มันผลิตสารที่มีพลังซึ่งจะปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นหรือบ่อนทำลายสุขภาพให้แย่ลง อย่างใดอย่างหนึ่ง อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากความคิดสามารถก่อให้เกิดมะเร็งไต้จึงนำจะดูเหมือนเป็นการก้าวกระโดดตามหลักเหตุผล ที่ความคิดจะสามารถป้องกันและกระทั่งกำหราบมะเร็งได้ นักบำบัดทางเลือกใช้วิธีการทางจิตวิทยาต่างๆ กว้างขวาง บาร์โหนติดประตู เพื่อช่วยในการกำจัดมะเร็งออกไปจากร่างกายดร.อาร์เธอร์ จานอฟ เห็นว่า มะเร็งชนิดไร้อากาศ อาจเกิดมาจากประสบการณ์ตอนขาดอากาศ เพราะคลอดออกมาจากมารดาที่ได้รับยาสลบหนักหน่วง การรักษาแบบที่เรียกว่า ไพรมัล เธราพี (Primal therapy) ดึงเอาประสบการณ์ขาดอากาศชนิดใกล้ตายออกจากคนไข้ผู้ใหญ่ เพื่อขจัดด้นเหตุของมะเร็งในแง่ทฤษฎี 2 เห็นได้ชัดว่า มีความเชื่อมโยงทางความคิดอยู่บ้าง ในการเกิดมะเร็งสำหรับคนไข้มากมาย3 ผมเคยร่วมรักษาคนไข้มะเร็งมากมาย ซึ่งอุปสรรค  สำคัญของพวกเขา อยู่ที่การเยียวยาทางจิตวิญญาณ ในขณะที่การเปลียนแปลงอาหารการกิน เป็นเรื่องยากสำหรับคนหลายคน แต่การเปลี่ยนอาหารหรือการรับประทานวิตามินแร่ธาตุในรูปเม็ดอาหารเสริม ก็ยังง่ายยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดอย่างมากมาย  โหนบาร์เพิ่มกล้าม    การดึงเศษวัสดุที่ทิ่มแทงอารมณ์อยู่ออกไป เป็นประสบการณ์ที่จำเป็นและเจ็บปวด    มิความเกี่ยวพันกับมะเร็งอยู่ ในภาวะที่เหนือพ้นจากสิ่งที่จับต้องได้ นอกจากนั้น บริเวณที่เกิดมะเร็ง ก็ยังอาจให้เบาะแสที่เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาไต้ด้วย ผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่เต้านมมากมายเพิ่งผ่านการหย่าร้างมาได้ไม่นาน ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียอวัยวะที่แสดงความเป็นหญิง ผู้ป่วยคนหนึ่งของผม เป็นมะเร็งที่กล่องเสียง (ลาริงซ์) ซึ่งเริ่มเป็นหลังจากที่ภรรยาทิ้งเขาไปได้หนึ่งปี พร้อมกับทิ้งข้อคิดไว้ให้ว่า “ไม่ว่าเธอจะพูดอะไร ก็จะไม่อาจทำให้ฉันอยู่ (กับเธอ) ต่อไปได้” หากว่าบาดแผลทางจิตวิญญาณเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดมะเร็ง เช่นนั้นแล้ว การเยียวยาทางจิตวิญญาณก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการรักษาโภชนาการ ร่างกายของมนุษย์    ได้รับการซ่อมแซมและได้รับเชื้อเพลิงจากสารซึ่งพบในอาหารที่รับประทาน พูดอย่างตรงตามตัวอักษรมากที่สุดคือ “เราคือสิ่งที่เรากิน...และคิดและหายใจและทำ” การรักษาด้วยโภชนาการเพียงแต่พยายามที่จะสร้าง “ดุลย์ในการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างเนื้อหนัง” ขึ้นมาใหม่ ในคนไข้มะเร็ง นายแพทย์เกอร์ลัน, โมเอร์แมน, ลีฟวิงสตัน ต่างมีโปรแกรมโภชนาการของตนเอง สำหรับการรักษามะเร็ง สำนักคิดอื่นๆ ได้แก่แม็คโครไบโอติค หลักมังสะวิริติ การสร้างดุลระหว่างกรด/ด่าง การอดอาหารนํ้าคั้นจากผลไม้และผัก และอื่นๆ    หลังจากที่อยู่นอกแวดวงการรักษามะเร็งอย่างที่ได้รับการยอมรับมานานหลายสิบปี โภชนบำบัดเพิ่งได้พบการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์ในระดับใหม่ ด้วยรายงานฉบับปี 1990 จากสำนักงานประเมินเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานให้คำแนะนำของสภาคองเกรสส์    คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้เขียนไว้ในเอกสารชื่อเรื่องว่าการรักษามะเร็งตามแบบที่ไม,ใช่แบบปกติธรรมดา ว่าเรามีดุลยพินิจทางวิชาชีพร่วมกันว่า การเข้าแทรกแซงด้วยโภชนาการกำลังจะติดตามการเข้าแทรกแซงทางจิต-สังคม ในการขึ้นบันได ไปเป็นสิ่งที่(นิ:}สามารถได้รับการยอมรับนับถือโนวงการการรักษา ในฐานะที่เป็นวิสีการควบประกอบและเสริมการรักษามะเร็ง’’*การออกกำลังกาย คนอเมริกันหนึ่งในทุกๆ สามคน จะเป็นมะเร็งในท้ายที่สุด แต่เพียง 1 ใน 7 คนของคนอเมริกันที่ใช้ชีวิตกระฉับกระเฉงเท่านั้นที่จะเป็นมะเร็ง บาร์โหนออกกำลังกาย  การออกกำลังกายให้ประโยชน์มากมาย รวมทั้งให้อ็อกซิเจนแก่เนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อขัดขวางความต้องการภาวะไร้อากาศของเซลล์มะเร็ง การออกกำลังกายยังช่วยรักษาระดับกลูโคสในโลหิตให้คงที่ ซึ่งสามารถจำกัดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีให้เซลล์มะเร็งเอาไปใช้สร้างความเติบโตให้ตัวเอง การออกกำลังกายช่วยปรับปรุงการทำงานของภูมิตุ้มกัน การไหลเวียนของนํ้าเหลืองและปรับปรุงระบบการซะล้างพิษออกไปจากร่างกาย การออกกำลังกายช่วยให้เราทนต่อสถานการณ์เครียดได้ดีขึ้น การออกกำลังกายช่วยปรับปรุงความทนทานต่อการรักษาด้วยเคมีแก่ผู้ป่วยที่สามารถออกกำลังกายได้ นักบำบัดบางคนใช้ไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์หรือโอโซน ในการให้อ็อกซิเจนแก่เนื้อเยื่อ มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ชนิดที่กระฉับกระเฉงไม่อยู่นึ่ง ความไม่กระฉับกระเฉง เป็นภาวะของการเผาผลาญอาหารไปเลี้ยงร่างกายอย่างชนิดที่ขาดอ็อกซิเจนอย่างผิดปกติ-เช่นเดียวกับมะเร็งบาร์โหน

https://www.youtube.com/watch?v=s-DTtE_PzUc&feature=youtu.be

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โหนบาร์อย่างไรให้กล้ามขึ้น

แต่แล้วก็มีข่าว1จับ พ.ต.การุณ เก่งระดมยิง แล้วนำตัวไปค้นหาอาวุธที่บ้านหลวงกาจสงคราม บิดาของ พ.ต.การุณ ขอเล่าข้ามเลยในส่วนที่เกี่ยวกับ พ.ต.การุณซึ่งแจกการ์ดแต่งงานวันที่ be กรกฎาคม ๒๕๙๕กับ น.ส.ชื่นสุข โลจายะ ธิดาคนสวยของพระช่วงเกษตรศิลปาการ พ.ต.การุณถูกปล่อยตัวในวันรุ่งขึ้นแล้วจอมพล ป. นี่แหละไปเป็นประธานในงานฉลองสมรสของ พ.ต.การุณด้วยในวันที่เชิญบรรณาธิการ น.ส.พ. ไปพบนั้นได้มีคำสังถึงบรรณาธิการน.ส.พ.เกียรติศักดิ้กับประชาธิปไตยให้นำ น.ส.พ.ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจเซ็นเซอร์ก่อนตีพิมพ์ ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการปลดนายทหารเรือระดับสูงตั้งแต่แม่ทัพเรือ คือ พล.ร.อ.สินธุ กมลนาวิน ผบ.ทร. ในขณะนั้น เซ่นเดียวกับ  พล.ร.ท.ผัน นาวาวิจิตร โดยถูกคุมตัวไว้ที่สโมสรกรมตำรวจ  บาร์โหนราคาถูก และบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนคือ พล.ร.ต.ชลี สินธุโสภณ ผู้บังคับการกองสัญญาณต่อมาการตรวจข่าวและภาพหนังสือพิมพ์ก็ขยายวงออกไปทุกฉบับตังแต่ฉบับประจำวันที ๗ กรกฎาคม เป็นต้นไป และปรากฏว่าทังประชาธิปไตยกับเกียรติคักดิ้เป็นอิสระในวันที่ ๙ กรกฎาคม นั่นคือเซ็นเซอร์อยู่๖ วัน คำลั่งที่ถือว่าสร้างความสะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดคือ ลั่งให้ยุบเลิกหน่วยนาวิกโยธินของทหารเรือการเซ็นเซอร์ข่าวและภาพเช่นนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงาน โดยหนังสือทุกหน้าจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว “ปรู๊ฟหน้า” เพื่อนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์ก่อนบ่ายสองโมง หสังการประกาศเซ็นเซอร์เพียงวันเดียว สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายประสิทธิ้ สมิตะศิรินายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกต่อกรณีการให้สัมภาษณ์ของจอมพล ป. พิบุลสงคราม หนังสือพิมพ์มีเจตนา บาร์โหนทำเอง โฆษณาหรือชักชวนให้บุคคลคิดทำการปฏิวัติหรือรบกันเอง ผลของการประชุมหารือกันได้มอบหมายให้นายกสมาคมเข้าพบกับรัฐมนตรีมหาดไทยหลังจากนั้นไม่มีผลคืบหน้าอะไรที่เป็นข่าวเดลิเมล์ฉบับถูกเซ็นเซอร์วันแรกก็เจอการพาดหัวข่าวตัวไม้ทั้งแถวคงเหลือแต่หัวรองที่มีความว่า “ชาวบ้านใกล้เคียงต่างตื่นเต้นอัศจรรย์/ภิกษุอาวุโสยืนยันหลวงพ่อวัดใต้คุ้มกัน”

 จะว่าไปแล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับอภินิหารวันต่อมา บทนำมีชื่อเรื่อง “อย่าให้เป็นไพ่สุมขอนเลย” ถูกยกออกเป็นบางตอนทำให้อ่านไม่รู้เรื่อง ซึ่งก็พอเดาได้ว่าเป็นเรื่องของการปีบกองทัพเรือมีหลายลักษณะของการตรวจเซ็นเซอร์ที่ผู้ตรวจมีความหวาดระแวงอยู่กับข่าวสารหรือบทความของหนังสือพิมพ์คล้ายกับทำหน้าที่ออกรับฝ่ายกบฎ “เดลิเมล์” ได้แปลเอาเนื้อหาที่นำเสนอในนิตยสารไทมล์เกี่ยวกับเหตุการณ์ “แมนฮัตตัน”  บาร์โหนติดประตู มาลงในหน้าหนึ่งก็ถูกยกออกเป็นท่อนๆจนกระทั่งสิ้นเดือนกรกฎาคม ประเดิมเดือนใหม่ ๑ สิงหาคมอิสระที่ห่างหายไปจึงกลับคืนมาเมื่อเรมต้นใหม่ คุณสมบูรณ์ใต้เพิ่มคอลัมน์การเรียนเดนตรีกับ“อร่าม ขาวสะอาด” นักดนตรีผู้มีอดีตเป็นนักข่าวมารุ่นราวคราวเดียวกันเฉพาะฉบับประจำวันจันทร์แล้วให้ผู้อ่านเปิดวิทยุสถานี ร.ด. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเรียน ทุกอย่างยังดำเนินไปตามปกติ แม้ว่าในทาง‘Tการเมืองนันจะมีสภาพเหมือนคลืนใต้นำอยู่ตลอดเวลามีผู้1วิจารณ์กัน1ว่า สาเหตุที่เกิด “แมนฮัตตัน” นี้เป็นผลมาจากการกบฏ ๒๖ บาร์โหนคู่ กุมภาพันธ์ ๒ร:๙๒ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจาก มีการจับกุมพ.อ.ทวน วิชัยขัทคะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ ที่บ้านพัก ร.พัน ๙ รวมทั้งมืนายทหารชั้นผู้น้อยอีกหลายคนที่มืความเคลื่อนไหวนำกำลังคือรถกัง ๖ คันตรงไปทำเนียบรัฐบาลแต่พลตรีลฤษดิ้ ธนะร้ชต์ ผู้คุมกำลังในขณะนั้นทราบเรื่องจึงออกมายับยั้งไว้ อีกสามวันต่อมาจึงเกิดปฏิวัติโดยเชื่อกันว่ามืนายปรีดี พนมยงค์ กับพลตรีสมบูรณ์ ศรานุชิต เป็นหัวหน้า

บาร์โหนสำเร็จรูป

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เลือกซื้อบาร์โหนแบบไหนดีที่เหมาะกับความสูงของลำตัว


ทำให้ใครก็ตามที,เคยเอร็ดอร่อยกับแกงกะหรี่จากที่ไหนสักแห่งรู้สึกแปลกแยกกับที่นี่ นี่เป็นจิตวิญญาณของความกล้าได้กล้าเสียที่ขาดหายไปจากแคมเปญของผมมาโดยตลอดภายในร้านอาหารเป็นส่วนผสมแบบเดิมๆ ของพระราชวังมหาราชาและโรงงานวอลล์เปเปอร์กำมะหยี่พร้อมด้วยเครื่องหอม และเพลงดิสโก้จากบอมเบย์เบาๆ เติมเต็มความรู้สึกจนล้นพนักงานชาวอินเดียใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเข้ามาต้อนรับเรา ผมถามหาเจ้าของร้าน คุณแร'นดาห์'วาสักพัก ผู้ชายไฮเปอร์ร่างเตี้ยในชุดสีเทาก็พรวดพราดออกมาจากครัว เขายื่นมืออันใหญ่โตที่มีแหวนทองวงใหญ่สองวงคอยถ่วงไว้และส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจ สงสัยว่าธุรกิจคงไปได้ดีสุดๆ“พอล มาดาม เชิญนั่งฃรับ ดื่มชาใส่เครื่องเทศสิ ไช  ที่ดีที่สุดของเรา แน่นอนว่าเรายังมีชาอังกฤษแบบธรรมดาด้วย วีเจย์ ขอไชตรงนี้นะนาย” บาร์โหนติดผนัง สำเนียงของเขาเป็นแบบคนอินเดียแถบแปซิฟิกตอนกลางที่มีความแข็งกระด้างโฮกฮากแบบคนอเมริกันขณะที่ดื่มซาเครื่องเทศใส่นมแสนอร่อย พวกเราก็เริ่มคุยธุรกิจกันอย่างรวดเร็ว คุณแรนดาห์วาบอกว่า เราสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งร้านเพื่อจัดงานเลี้ยงนํ้าชาตอนห้าโมงเย็น อันเป็นช่วงที่ร้านมีลูกค้าไม่มากเขาสามารถจัดเตรียมชาได้มากพอในราคาทั่วๆ ไปพร้อมจัดหาเค้กและแซนด์วิชแบบอังกฤษได้เหลือเฟือ และเตรียมพนักงานหกคนไว้คอยบริการ บาร์โหนเหล็กราคาถูก ประกอบด้วยลูกชายของเขาและหลานๆ ที่มาช่วยงานตอนที่พวกเขาไม่มีเรียนหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์ เขายังสัญญาด้วยว่าจะติดต่อนายกเทศมนตรีและคนสำคัญอีกสองสามคนให้ แล้วยังยืนยันด้วยว่า งานนี้จะมีแขกที่มีชื่อเสียงมามากพอจะให้สื่อเขียนถึงอย่าง  แน่นอน“ผมจะโทร.หาเพื่อนที่สถานี ‘ดับลิวบีเอฟเอ็ม’ เพื่อกระจายข่าวเรื่องงานนี้ทางวิทยุ จากนั้นจะพิมพ์โปสเตอร์ส่วนหนึ่งมาติดที่กระจกหน้าต่าง และโทร.หานายกเทศมนตรีเดี๋ยวนี้เลย ผมก็จะไปเล่นกอล์ฟกับเขาตอนแปดโมงเช้าพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางลืมแน่” เครื่องออกกำลังกายลดหน้าท้อง  ดูเหมือนว่าคุณแรนดาห์วาคือผู้ชายที่เข้ามาอยู่ในอเมริกาเพื่อจะตัดสินใจอะไรหลายๆ อย่างเท่าที่เขาจะทำไดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาหัวเราะอย่างมีความสุขและหมุนสายนาพักาท่าจากทองที่ยืดหยุ่นได้ไปรอบข้อมือของเขาผมจ้องเขาและตกหลุมรักการมองโลกในแง่ดีของเขาเข้าให้“ถ้างั้นเรามาตกลงราคากันที่จ่ายห้าร้อยดอลลาร์ตอนนี้และจ่ายที่เหลือหลังงานเลิก ดีมั้ยครับ” เขาพูดขณะหัวเราะอยู่ คุณไม่มีทางเป็นเจ้าของนาฟิกาและรอยยิ้มขนาดใหญ่แบบนั้นได้ ถ้ามีแค่เพียงการมองโลกในแง,ดี ผมตระหนักก่อนจะหยิบบัตรเครดิตของศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวขึ้นมา


บาร์โหนประกอบง่าย

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์ อัล กุรอาน กับทายาทท่านศาสดา 2
                                               


 เป็นไปได้ที่จะเข้าใจคัมภีร์อัลกุรอานและอธิบายความรู้ที่บรรจุอยู่โดยการเพียงอ้างถึงคำพูดของบุคคลที่ความรู้ของพวกเขาได้รับจากพระเจ้าโดยตรงหรืออย่างน้อยที่สุดความรู้ของบุคคลเหล่านั้นได้รับมาจากคำแนะน่าจากแหล่งกำเนิดพิเศษ บรรดาบุคคลอย่างที่กล่าวสามารถเป็นได้เพียงอิมามผู้บริสุทธิ้ (มะอ์ซูม) แห่งลูกหลานท่านศาสดาอิบนิฮาณัรยังได้บันทึกคำพูดของท่านศาสดาไว้ว่า

"จงอย่าพยายามล้ำหน้าไปกว่าความไว้วางใจ 2 ประการนี้ (คัมภีร์ของพระเจ้ากับลูกหลานท่านศาสดา) เนื่องจากจะน่าพวกท่านไปสู่ความหายนะและอย่ายึดมั่นพวกเขาตากว่าที่คาดหวังไว้ เนื่องจากสิ่งนั้นเซ่นกันที่พวกท่านจะถูกโอบล้อมไว้ด้วยความพินาศ อย่าจินตนาการว่าสมาชิกครอบครัวท่านศาสดานั้นเขลา เพราะพวกเขามี บาร์โหนติดประตู ความรู้อันไม่จำกัดมากกว่าพวกท่านและเข้าใจภาษาการวิวรณ์ได้เป็นอย่างดี,,

ท่านอะลี ผู้น่าแห่งศรัทธาซนกล่าวว่า"พวกท่านจะไม่มืทางคงความซื่อสัตย์ต่อข้อตกลงที่ทำไว้กับคัมภีร์อัลกุรอาน ยกเว้นพวกท่านจะรู้จักผู้ที่ทรยศต่อข้อตกลงของเขา และพวกท่านจะไม่มีทางสร้างความยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงต่อคัมภีร์อัลกุรอานยกเว้นพวกท่านจะรู้จักผู้ที่ละทิ้งมัน จงเลือกหนทางที่เที่ยงตรงแห่งความชื่อสัตย์ และวิธีการที่จะยึดมั่นคัมภีร์อัลกุรอานจากผู้คนแห่งอัลกุรอาน เนื่องด้วยพวกเขาเป็นผู้ทำให้ความรู้และการศึกษามีชีวิตชีวาและขจัดความเขลาให้สิ้นไป พวกเขาคือผู้ที่พวกท่านได้ตระหนักในความรู้ที่พวกเขาครอบครองด้วยวิถีทางแห่งการเชื่อฟังบุคคลเหล่านี้พวกท่านเข้าใจการนิ่งของพวกเขาจากคำพูดของบุคคล เหล่านี้ และเข้าใจการแสดงออกภายนอกจากสภาวะภายในของพวกเขาพวกเขาไม่เคยขัดขืนต่อบทบัญญ้ติศาสนาและไม่เคยตกเข้าไปในการโต้เถียงศาสนาคือพยานที่เงียบสงบและซิ่อสัตย,ซึ่งพำนักอยู่ท่ามกลางพวกเขา"ความหมาย ณ ที่นี้ก็คือ โหนบาร์เพิ่มกล้าม ลูกหลานของท่านศาสดาปลอดจากบาป สิ่งสกปรกโสมมและแม้แต่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งใดก็ตามที่สัมพันธ์อย่างสนิทแนบกับคัมภีร์อัล กุรอาน จนกระทั่งความเชื่อถือของทั้งสองถูกน่ามาพร้อมกันต่อหน้าท่านศาสดา ณ วันตัดสินพิพากษาแล้ว มนุษยชาติก็จะต้องปฏิปติตามและเชื่อฟังพร้อมกับคัมภีร์อัลกุรอานเองเซ่นเดียวกัน พระเจ้าไม่สามารถสิ่งให้มนุษย์เชื่อฟังผู้ที,สกปรกโสมมไปด้วยความผิดพลาดและบาปหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอัลกุรอานกับบุคคลประ๓ทดังกล่าว ผู้ที่อยู,เหนือการครอบงำของความสกปรกโสมมอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่สามารถวางเรียงชิดกับคัมภีร์อัลกุรอานได้สำหรับบุคคลที่พระเจ้าทรงทำให้คำสิ่งของพวกเขาต้องได้รับการเชื่อฟังนั้นจะต้องปราศจากข้อบกพร่องทั้งมวลท่านศาสดากล่าวถึงจำนวนผู้สืบทอด (คุลาพำอ์) ที่จะมาหลังจากท่านโดยไม่มีความขัดแย้งกับคำพูดอื่นๆ ของท่าน" บาร์โหนติดผนัง ศาสนานี้จะยังคงยืนยงจนถึงวันตัดสินพิพากษาตราบเท่าที่บุคคล 12คนจากเผ่ากุเรชปกครองเหนือพวกท่านในฐานะผู้สืบทอดของฉัน"

"ผู้สืบทอดของฉันจะมีจำนวน 12 คน เหมือนกับหัวหน้าของพวกลูกหลานอิสรออีล และ (ตามสำนวนหนึ่งของวจนะนี้) มา'จากเผ่ากุเร'ช" (72)อับดุลลอฮ์รายงานว่าท่านศาสดาได้กล่าวว่า "ตราบเท่าที่ยังมีคนสองคนหลงเหลืออยู่บนโลก ตำแหน่งผู้น่าจะยังคงอยู่ในหมู่เผ่ากุเรช"(73)การกล่าวถึงผู้สืบทอด 12 คนนี้สามารถอ้างถึงแต่เฉพาะอิมามผู้ไร้ความผิดบาปจากทายาทของท่านศาสดาเท่านั้น เนื่องจากทั้งคอลีพํะฮ์ยุคแรก ผู้ปกครองวงคัอุมัยยะฮ์และอับบาสิยะฮ์ต่างไม่มีจำนวน 12 คน ที่สำคัญ  ยิ่งกว่าก็คืออาชญากรรมที่ผู้ปกครองเหล่านั้นกระทำอันนำมาซึ่งการบ่อนทำลายศาสนานั้นห่างไกลจากการประกันสวัสดีภาพและความผาสุกของประซาชาติอิสลามเสียเหลือเกิน ขายบาร์โหนราคาถูก  ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพิจารณาพวกเขาเป็นผู้สืบทอดของท่านศาสดาไม่ว่าในวิถีทางใดบรรดาผู้ที่ไม่อาจปฏิเสธความน่าเชื่อถือของวจนะเกี่ยวกับผู้สืบทอด12 คน แต่ถึงกระนั้นต้องการหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับอิมาม 12 คนจากทายาทของท่านศาสดา จึงจำเป็นต้องนำเสนอการอธิบายที่บิดเบี้ยวไป ซึ่งไม่อาจเข้ากันได้กับตัวบทและเนื้อหาสาระของวจนะได้อย่างสิ้นเซิง เนื่องจากแรงงานไทยเมือรวมจำนวนคอลีฟะฮ์ยุคแรก ผู้ปกครอง1วงด้อุมัยยะฮ์และอับบาสิยะฮ์เข้าด้วยกันจะมีถึงกว่า 30 คน ดังนั้นจำนวนของผู้ที่อ้างว่าเป็นคอลีฟะฮ์จากเผ่ากุเรซจึงมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุในวจนะ ถ้าปฏิเสธที่จะอธิบายวจนะว่าอ้างอิงถึงอิมามของซีอะฮ์เราก็จะปราศจากความหมายที่ซัดเจนและมีเหตุผลเกี่ยวกับวจนะนี้ทั้งหมดเซคสุลัยมาน อัลกุนดูซี นักวิชาการในสำนักคิดฮานาพิได้เขียนไว้อย่างไม่มีร่องรอยของความคลั่งไคล้ดังต่อไปนื้"ตามทัศนะของนักวิชาการ วจนะที่ระบุจำนวนผู้สีบทอดของท่านศาสดาว่ามี 12 คนนั้นเป็นที่รู้จักกันดี และได้รับการรายงานจากสายรายงานต่างๆกัน ทำให้ซัดเจนจากระยะเวลาที่ผ่านมาว่า สิงที่ท่านศาสดาอ้างถึงใน'วจนะนี้คืออิมาม 12 คนจากทายาทของท่านเป็นไปไม่ได้ที่จะอ้างถึงคอลีฟะฮ์ในยุคแรกเนื่อง1จากมีเพียง 4 คน และไม่สามารถอ้างถึงผู้ปกครองในวงดัอุมัยยะฮ์เนื่องจากมีมากกว่า 12 คน นอกจากนั้นผู้ปกครองทั้งหมดยกเว้นอุมัร บุตรอับดุลอะซีซล้วนเป็นผู้อธรรมและผู้กดขี่ รวมทั้งมิได้เป็นสมาชิกในตระกูลบนีฮาชิม ขณะที่ท่านศาสดาระบุว่าผู้สืบทอด  คนของท่านจะต้องมาจากตระกูลบนีฮาชิม ญาบิร บุตรละมูเราะฮ์รายงานว่าท่านศาสดากล่าวถึงช่วงท้ายของวจนะนี้ด้วยความแผ่วเบา เนื่องจากไม่ทุกคนที่ชื่นชอบที่ตำแหน่งคอลีฟะฮ์ไปสู่ตระกูลบนีฮาชิม"ในกรณีเท่าเทียมกัน

วจนะนี้ไม่สามารถใช้กับวงฬอับบาสิยะฮ์ใด้เพราะพวกเขามีจำนวนมากกว่า  คนเช่นกัน จึงไม่อาจได้รับการปฏิบ้ติไปตามโองการที่กำชับให้มีความรักต่อครอบครัวซองท่านศาสดาได้และพวกเขาละเลยวจนะผ้าคลุม (ฮะดีษกิสาอ์) ดังนั้นวจนะจึงต้องอ้างถึงอิมาม คนจากทายาทของท่านศาสดาโดยเฉพาะ เนื่องจากพวกเขามีความรู้ จริยธรรม ความเคร่งครัดและเชื้อสายเหนือกว่าผู้อื่นทั้งหมด พวกเขาคือสายธารที่ได้รับมรดกทางความรู้มาจากท่านคาสนทูตแห่งพระเจ้า บรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขา สิ่งนี้ยืนยันโดยวจนะเกี่ยวกับสิ่งสำคัญสองสิ่งและวจนะจำนวนมากจากท่านศาสดามาถึงเรา


                                                    
บาร์โหน

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

วงกบประตูขนาดเท่าใดถึงจะเหมากับการติดบาร์โหน

“พวกนายได้ยินเสียงครางมาจากผ้าห่อศพหรือเปล่าวะ”เพื่อนๆ ทุกคนไม่พูดแต่พยักเหมือนจะรับรู้รถกระบะบรรทุกศพคนตายและคนเป็นเปิดไซเรนและไฟฉุกเฉินวิ่งตามหลังรถ ตำรวจไป แต่อาสาสมัครคนที่นั่งอยู่กระบะทายรถใจเต้นระทึกตุบตั้บเพราะเกิดอาเพศมีเสียงครางของศพ

ดังเล็ดลอดออกมาจากห่อศพคนตาย ที่ผ้าดิบขาวเปีอนไปด้วยคราบเลือด ส่งกลิ่นเหม็นคาวคละคลุงทุกคนนั่งยอมรับชะตากรรม ที่ต้องมาเจอผีผู้หญิงโดนรถไฟชนตายหลอกต่อหน้าต่อตา เดี๋ยวมองหน้าก้น เดี๋ยวมอง บาร์โหนเพิ่มกล้าม ไปที่ศพคนตาย มันไม่มีความสุขใดๆ เลย ที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพอีหลักอีเหลื่อนั่งอยู่ก้บผีคนตายเช่นนี้ เสียงลึกลับของผู้หญิงยังครางเบาๆ ดังมาตลอด จะหยุดเฉพาะตอนที่รถวิ่งตกหลุมเท่านั่นเมื่อรถกู้ภัยวิ่งมาถึงโรงพยาบาล พวกเรายกห่อศพคนตายที่คลุมด้วยผ้าดิบใส่เปลของโรงพยาบาล เพื่อมอบให้พลเปลของโรงพยาบาลเข็นไปไว้ในห้องดับจิต ส่วนเพื่อนๆ ที่เหลือนำเอกสารต่างๆ ที่ตำรวจออกให้ มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานต่อ แค่นี้ก็หมดหน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยห้วใจเต็มร้อยเพื่องานสาธารณะพากันข้บรถกลับไปประจำที่ฐานเดิมทำหน้าที่ของตนต่อไปคุณชนะเผยว่า ถัดจากนั่นมาหลายคืน บาร์โหนติดผนัง  มีชาวบ้านโดนผีคอขาดผู้หญิงหลอกตอนกลางคืน จนมีผู้หว้งดีไปตั้งศาลเพียงตาไว้ตรงที่เธอเสียชีวิตใกล้กับทางดัดถนนกับรถไฟ

 ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญดวงวิญญาณคนตายมาสิงอยู่ในศาล เพื่อจะไดไม่เป็นผีเร่ร่อนตามยถากรรมต่อไปถึงจะมีศาลเพียงตาตั้งไว้ให้ผีห้วขาด จากอุบ้ดิเหตุรถไฟชนตายอนาถสิงอยู่ และจุดประสงค์นอกจากจะไม่ให้เร่ร่อนไปหลอกชาวบ้านแล้ว ยังอยากจะให้ผีตนนี้ไต้มีที่อาศัยอยู่อย่างถาวร และก่อนอื่นใดผู้ตั้งศาลเพียงตายังมีความปรารถนาดี ไม่อยากจะให้ผีJL  คอขาดตนนี้ออกมาหลอนหลอกชาวบ้าน ที่ผ่านตรงถนนจุดตัดกับทางรถไฟอาสาสมัครกู้ภัยคุณชนะพูดจบยกมือเกาศีรษะ มีสีหน้าท้อแท้ถอดใจกับผีตายโหงคอขาดผู้หญิงตนนี้ ผู้เขียนดูได้จากการหายใจลึกๆ ของเขานั่นเองชาวบ้านยังนำดอกไม้ธูปเทียน ขายบาร์โหน และพวงมาลัยมากราบไหว้ผีตนนี้ อีกทั้งมีเครื่องเซ่นอาหารคาวหวานมาให้กินมิเคยขาด ไม่นึกว่าผีตนนี้จะเนรคุณตอบแทนชาวบ้าน ด้วยการอาละวาดหลอกอยู่เนือง ๆ และจะมีอาเพศอาถรรพณ์ตามมา ทุกปีจะต้องมีอุบดเหตุคนตายโหงตรงจุดนี้ จนชาวบ้านทนไม่ได้เชิญคนทรงเจ้ามาประทับร่างตรงเกิดเหตุนี้ได้ความกระจ่างว่า บริเวณที่เกิดอุยัตเหตุมีคนตายทุกปีนั้น เป็นเพราะผีตายโหงคอขาดเป็นผู้หญิง ต้องการชีวิตชาวบ้านมาอยู่แทน และตัวของผีตายโหงตนนี้

ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ศาลนี้แล้ว hไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งหนตำบลใดกัน จะมีแต่ผีตน'ใหม่ที่เพิ่งตายโหงมาอยู่แทน เป็นเรื่องยากที่จะไม่เกิดเรื่องร้ายจากอุบัติเหตุขึ้นที่เดิม มันเป็นความประสงค์ของผี ที่ล้างสมองและถ่ายทอดความคิดอาฆาตแค้นให้ผีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อ'ให้มีตัวตายตัวแทนสืบกันต่อไปชาวบ้านได้ยินได้ฟังร่างทรงเจ้าบอก พากันขนลุกหน้าถอดสีมีความไม่สบายใจ กลัวว่าสักวันหนึ่งตัวเองอาจจะตาย หรือไม่อาจเป็นลูกหลานญาติพี่น้องของตนตายกลายเป็นความวิตกกังวลของชาวบ้านละแวกนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์พระผู้เรืองอาคมมาทำพิธีกรรมทางศาสนาและล้างคำสาปของผีตายโหงเพื่อต่อไปจะได้ไม่มีคนมาตายโหงตรงนี้อีก นั่นเป็นความเชื่อของ บาร์โหนยี่ห้อไหนดี  ชาวบ้านที่ใครจะไปห้ามไม่ได้ ต้องปล่อยให้พวกเขาเชื่อก้นต่อไปหากไม่ทำวิธีนี้ชาวบ้านก็ไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้ว บางครั้งพิธีกรรมทางศาสนาบวกกับพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ได้ผลเหมือนก้น และตัวของเขาเองก่อนจะเก็บศพคนตาย

จะยกมือไหว้บอกกล่าวขอขมาโทษคนตายด้วย เรื่องลี้ลับเช่นนี้เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ อาสาสมัครกู้ภัยทุกคนรู้ดีคร้บ...จากประสบการณ์ของอาสาสม้ฅรกู้ภ้ย ได้พบเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติมาน้บไม่ถ้วน เจอทุกรูปแบบแต่ด้วยคุณงามความดีที่ได้ช่วยสังคม ทำให้เขาและเพื่อน ๆ ผ่านอุปสรรคมาได้ตลอด แต่ก็มีเพื่อนบางคนย้งมีบาปอยู่ จึงต้องร้บกรรมเจอภูตผีวิญญาณต่อไป

โหนบาร์

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

ปมของเชือกที่ถูกผูกสามารถใช้เป็นที่เกี่ยวกับสิ่งของได้


                                
บางคืนจะได้ยินพระสวดมนต์ด้งแว่วมา เสียงสวดมนต์ด้เย็นยะเยือกชวนขนลุกเกรียว พร้อมกับได้ยินเสียงไชโยโห่ร้องด้งลั่นละแวกนั้น ยังมีเสียงเหล็กตีกระทบกันตามมา ในค่ายบางระจันแห่งนี้ มีอะไรลึกลับยากที่จะคาดเดาได้ น่าเชื่อว่าจะเป็นดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้าบรรพชนของคนบางระจัน ที่ได้เสียชีวิตมานานกว่าสองร้อยปีผู้เล่าเป็นพระบวชมาหลายพรรษาแล้ว ได้เคยมานั้งสมาธิ กรรมฐานในค่ายบางระจันแห่งนี้หลายสิบครั้ง เพราะเหตุที่นี่สงบเงียบเหมาะสำหรับสงฆ์นั่งวิปัสสนากรรมฐานยิ่ง มีพระและสามเณรพากันมานั่งวิปัสสนากรรมฐาน และเดินจงกรมบ้าง ได้เจอกับหมู่ดวงวิญญาณผีปรากฏตัวยามวิกาล เล่นล่อเอาเถิดกับผีบรรพชนคนกล้านักรบแห่งบางระจัน ทำเอาพระสงฆ์และสามเณรตบะแตก
แหกโค้งพากันวิ่งหนีผีไปคนละทิศจนเกิดความอลหม่านวุ่นวายขึ้นมีพระและสามเณรวิ่งหนีผีนักรบแห่งค่ายบางระจัน  เชือกกระโดดราคาถูก หมดเรี่ยวหมดแรงเป็นลมล้มพับนอนแผ่หลาสองสลึง หมดสภาพความเป็นพระและเณรจริงๆ สิพับผ่า

พระและสามเณรพึ่งจะบวชยังไม่มีพระเวทกันผีหลอกไว้ป้องกันตัวสักรูป พอฟืนตื่นขึ้นมาแทนที่จะ
พบตัวเองนอนอยู่ในค่ายบางระจัน แต่กลับมานอนอยู่กลางป่ารกทึบซึ่งมารู้ภายหลังว่า ผืนป่าแห่งนี้อดีตเคยเป็นป่าช้าฝังและเผาศพคนตาย ทำเอาทั้งพระสงฆ์และสามเณรขวัญหนีดีฝ่อใจเต้นระทึกเขย่าประสาท ที่มานอนกับผีในป่าช้า และไม่รู้เหมือนกันว่าพากันมานอนในป่าช้าแห่งนี้ได้อย่างไร คงต้องค้นหาความจริงให้ปรากฏไม่มีใครรู้นอกจากคนเฒ่าคนแก่ในละแวกนั่น แล้วจะมีพระและสามเณรรูปไหนใจถึงกล้าไปถามญาติโยมคนเฒ่าคนแก่ ดีไม่ดีอาจถูกตำหนิ อย่างแรงจากญาติโยมหาว่าไปวุ่นวายจุ้นจ้านเรื่องของผี พระควรจะอยู่ส่วนพระ หากเจอลูกนี้เข้าเต็มๆ ทั้งพระและเณรจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและอีกรายเป็นชายสูงอายุห้อยพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเต็มคอ ดูแล้วน่าศรัทธาเลื่อมใส แลหรือแกจะเป็นหมอผีหมอคุณไสย ผู้เขียนจึงเดินเลียบๆ เคียงเข้าไปคุยด้วยได้ความจริงว่าใช่เมื่อก่อนหลายสิบปีแกเคยเป็นหมอผี พออายุมากขึ้นสังขารไม่เอื้ออำนวยให้ความจำไม่ค่อยดีขี้หลงขี้ลืม ยามที่บริกรรม
อาคมมักจะท่องขาดๆ เกินๆ คาดเชือก และผิด จึงทำให้พิธีกรรมไม่ขลัง แกรู้ตัวจึงวางมือเสียเลย แล้วเปลี่ยนอาชีพมาเปีนหมอดู และขายพระเครื่องกับเครื่องรางของขลัง เพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง ลำพิงเงินผู้สูงอายุ
ที่รัฐบาลให้เดือนละ ๕๐๐ บาท ไม่พอยาไส้หรอก ต้องหาอาชีพเสริมช่วยเหลือตัวเอง จะทำจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละผู้เขียนสมมติชื่อเฒ่าสอน แกมืเลือดเนื้อเชื้อไขชาวบางระจันแต่กำเนิด หากนับเครือญาติกันแล้ว นายจันหนวดเขี้ยวเป็นบรรพชนตระกูลของแก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากที่แกมืสายเลือดนักสู้แห่งบางระจันเฒ่าสอนได้เล่าต่อว่า แกมาขายพระ นั่งดูหมอทำนายดวงชะตาชีวิตให้แก่นักท่องเที่ยว พอง่วงจะกางเตียงผ้าใบเอนหลับงีบเอาแรง จันเสาร์-อาทิตย์นักท่องเที่ยวจะมากันเยอะ ข้าวของขายตีและมีลูกค้าอุดหนุนมีเงินติดกระเป๋าไว่ใช้ หากเป็นจันธรรมดาจะเงียบเหงาไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวแกเล่าว่า เชือกกระโดดไร้สาย ทุกครั้งที่แกม่อยหลับจะฝันเห็นผีเป็นนักรบบางระจัน ศีรษะคาดผ้ายันต์สีแดง ห้อยตะกรุดเสกอาคม สวมเสื้อกั๊กลงยันต์และอาคม บ้างมีรอยลักยันต์เต็มตัว ผีเหล่านั่นเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งเกรอะกรัง ใบหน้าผีทุกตนเศร้าและหมองคลํ้าไม่พูดไม่จากับผูใดผีเหล่านี้จะเดินไปเดินมาทั่วค่ายบางระจัน เหมือนจะเฝัาระแวดระจังค่าย มิให้ทหารพม่าจู่โจม แกพยายามจะคุยกับผีเหล่านั่นด้วย แต่ไม่มีผีตนไหนคุยกับแก แกไม่มีเรื่องคุยอะไรมาก จะขอเลขเด็ด ๓ ตัวบนไปแทงหวยเท่านั่น หรือพวกผีจะรู้ล่วงหน้าว่าแกจะมาขอเลขเด็ดไปแทงหวย จึงไม่มีผีตนไหนคุยกับแก มีความเปีนไปได้สูงและอดีตมีนักท่องเที่ยวมาจุดธูปสักการะกราบไหว้สิ่งศ'กดิ้สิทธี้ในค่ายบางระจัน กลับไปชื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่ แล้วมาแก้บนด้วยอาหารคาวหวานพร้อมกับมีมหรสพ แกอยากจะรวย
เหมือนเขาบ้าง

 จึงตั้งใจจะขอเลขเด็ดๆ แค่ ๓ ต้วบนจากผีบรรพชนคนกล้าเท่านั้น แต่ต้องผิดหวังไม่มีผีตนไหนคุยกับแกเลย แล้วอย่างนี้แกจะทำบุญอุทิศกุศลไปให้ผีเหล่านี้หรือ เมื่อใจจืดใจดำแทงกั๊กอย่างนี้ แล้วแกจะช่วยไปทำไม ปล่อยให้ผีเหล่านี้อดไม่ดีกว่าหรือผีที่ค่ายบางระจันน่ารักทุกตน แต่-จะเฮี้ยนกับผู้ที่'ไม่หวังดีอาฆาตผูกพยาบาทเอาถึงตาย เมื่อก่อนโน่นเคยมีแก๊งหาของเก่าโบราณ จะตระเวนตามวัดและสถานที่โบราณเก่าแก่ พอสบโอกาสก็จะขโมยเอาของมีค่าไปขายในตลาดมืด พวกมันนึกว่าในค่ายบางระจัน คงจะมีของมีค่าอายุเป็นร้อยๆ ปี ส่งคนเข้ามาหาข่าวในค่ายแห่งนี้ ทำทีเป็นนักท่องเที่ยวถามโน่นถามนี้กับผู้เกี่ยวข้องพอได้ข้อมูลแล้วจะกลับไปพอโอกาสเหมาะยามวิกาล จะขับรถพร้อมอุปกรณ์จัดแงะมา
ที่ค่ายบางระจัน พวกมันได็ใข้ชะแลงจัดประตูโบสถ์ที่ทำจากไม้สักจนพัง เข้าไปอุ้มพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์บรรทุกใส่รถ ยังไม่ทันได้ข้บรถออกจากค่ายบางระจันเลย พวกมันก็เจอดีมีผีนักรบผู้กล้า แห่มารายล้อมรถของคนร้ายไวัมิให้หนี เจ้าคนร้ายเป็นหัวหน้าเห็นทำไม่ดีใข้ปีนยิงใส่คงจะนึกว่าเป็นคน แต่กระสุนทำอะไรพวกผีไม่ได้ตรงกันข้ามพวกมันโดนผีนักรบผู้กล้ารุมทำร้ายสะบ้กสะบอมหนีไม่ได้นอนฟุบสลบอยู่ข้างรถจนกระทั่งเข้า...มีชาวบ้านมาเห็นคนพวกนี้นอนสลบอยู่ และเห็นท้ายรถมีพระพุทธรูปปางต่างๆ หลายองค์วางเต็มไปหมด จึงแน่ใจว่าต้องเป็นหัวขโมย อุปกรณ์ออกกำลังกาย  ได้'ช่วยกันเอาเชือกมีดมีอมีด้ขา'ไว้ ก่อนจะแจ้งไปยังโรงพักให้ตำรวจมาจับ ลากคอเข้าห้องขังชดใช้กรรมในคุกต่อไปเป็นเรื่องกฎแห่งกรรม คนไม่เห็น แต่ผีเห็นจึงรุมกันลงทัณฑ์คนร้ายจนสลบบางครั้งผีก็มีประโยชน์สร้างอะไรดีๆเหมือนผีที่ค่าย
บางระจันนะจะบอกให้นั่นเป็นเรื่องราวของเฒ่าสอน เล่าประสบการณในอดีตให้ผู้เขียนฟังเพียงบางส่วน ผู้ใดผ่านค่ายบางระจ้นไป อย่าลืมไปกราบไหว้ล่งศักดิสิทธิ ขอสิริมงคลและขอพรให้เดินทางไปกล้บโดยสว้สดิภาพด้วย และผีน้กรบบางระจ้นเฮี้ยนและดุมากด้วยนะจะบอกให้

เชือกกระโดดนับรอบ